BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ

X Żeglarski Sejmik - w środku zimy!

artykułów / Pilski Okręgowy Związek Żeglarski
Data: 21 Sty, 2013 - 16:08
W dniu 20.01.2013 r. w Chodzieży odbyło się X Zwyczajne Zebranie Okręgowe Pilskiego Okręgowego Zwišzku Żeglarskiego czyli tradycyjny, tym razem już X Sejmik Żeglarski z udziałem delegatów klubów żeglarskich stowarzyszonych na zasadzie dobrowolnoœci w Pilskim OZŻ i działajšcych na terenie powiatów ; chodzieskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wałeckiego oraz wšgrowieckiego. Delegaci na X Sejmik Pilskiego OZŻ jednomyœlnie udzielili absolutorium ustępujšcym władzom statutowym Pilskiego OZŻ za okres IX kadencji czyli za lata 2009 – 2012. A była to trudna kadencja ze względu na liczne nie do końca doprecyzowane zmiany legislacyjne dot. działalnoœci żeglarskiej w tym głównie w kwestii szkolenia żeglarskiego i w przepisach,, około żeglarskich” wynikajšcych ze zmian w unormowaniach prawnych dot. ochrony przyrody i œrodowiska naturalnego przedkładajšcych się w naszym przypadku negatywnie na żeglowanie po największym akwenie na terenie Pilskiego OZŻ czyli Jez. Bytyń Wielki. Mimo różnych mniej czy bardziej dotkliwych różnego typu zawirowań żeglarska oferta,, dla każdego” na terenie szeroko rozumianej Północnej Wielkopolski i Pojezierzu Wałeckim została zrealizowana. Ze starannie, profesjonalnie i kompleksowo przygotowanego sprawozdania ustępujšcych władz Pilskiego OZŻ ( 61 stron!!) wynika, że 13 klubów stowarzyszonych w Pilskim OZZ posiadało na koniec kadencji 525 członków. W latach 2009 – 2012 uprawnienia żeglarskie na egzaminach przyjmowanych przez Pilski OZŻ uzyskało 208 os. w tym 31 sternika jachtowego. Poprawie uległa struktura kwalifikacji instruktorskich.


Poprawie uległa struktura kwalifikacji instruktorskich. Zrealizowano też interesującą ofertę regat okręgowych ujętych w kalendarzach Pilskiego OZŻ na każdy sezon. W okresie IX kadencji odbyło się ogółem 25 regat sportowych w udziałem 719 zawodników oraz 44 turystycznych w których uczestniczyło aż 2497 osób. Nie brakowało żeglarzy z terenu działania Pilskiego OZŻ na morzach i oceanach oraz na śródlądowych szlakach wodnych. Szczególnie dobrze przedstawiała się współpraca z Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku Górkach Zachodnich. Przez pokład flagowego jachtu NCŻ s/y Śniadecki eksploatowanego od 1990 r. w ramach umowy o współpracy z Pilskim OZŻ w latach 2009 – 2012 r. przewinęło się wielu żeglarzy z terenu Pilskiego OZŻ. W bazie szkolenia dzieci i młodzieży Pilskiego OZŻ w Próchnówku nad Jez.Bytyń Wielki odbyło się 12 obozów żeglarskich z udziałem 285 uczestników. Warto zauważyć -co podkreślano na X Sejmiku - że w decydującym stopniu efekty działalności żeglarskiej w okresie IX kadencji władz Pilskiego OZŻ były skutkiem aktywności poszczególnych klubów stowarzyszonych w Pilskim OZŻ.

Jak to zwykle na żeglarskich sejmikach bywa – interesującą częścią X Sejmiku Pilskiego OZŻ był wybór nowych władz statutowych Pilskiego OZŻ. We władzach statutowych Pilskiego OZŻ  nastąpiło kilka zmian ,, na mostku” ale stery pozostały w rękach sterników IX kadencji. Delegaci na X Sejmik Pilskiego OZŻ tym samym potwierdzili wysoka ocenę pracy władz statutowych w latach 2009 – 2012 i potrzebę ,,trzymania dobrego kursu” także w X kadencji. 

Wybory do władz Pilskiego OZŻ odbyły się – zgodnie z regulaminem - w trybie tajnym Władze statutowe na kadencję 2013 – 2016 na swoich pierwszych posiedzeniach, które odbyły się w przerwie podczas obrad X Sejmiku Pilskiego OZŻ ukonstytuowały się następująco:


Zarząd Pilskiego OZŻ 

Dariusz Gościński ( KŻ,, Opty” Chodzież) – Prezes Zarządu,

Jarosław Gawrysiak ( KŻ ,,Kliwer” Piła) – Wiceprezes ds. Żeglarstwa Morskiego,

Michał Radzik ( AKŻ 90 Wałcz)– Wiceprezes ds. Turystyki i Ekologii

Andrzej Kotwicki ( HOW Trzcianka) – Wiceprezes ds. Technicznych i Informatyki

Joanna Budasz ( KŻ,, Neptun” Wągrowiec) – Wiceprezes ds. Sportu,

Andrzej Radomski – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Mediami

Aleksandra Gościńska (KŻ ,,Opty” Chodzież)– Skarbnik Zarządu Pilskiego OZŻ,

Hieronim Kubik ( ChKŻ LOK Chodzież) – Sekretarz Zarządu Pilskiego OZŻ.

Działalność szkoleniową na terenie Pilskiego OZŻ będzie bezpośrednio koordynował – za pośrednictwem Okręgowej Komisji Szkolenia Żeglarskiego - Dariusz Gościński, Prezes Zarządu.


Okręgowa Komisja Rewizyjna Pilskiego OZŻ

Wojciech Kochanek ( KŻ,, Kliwer” Piła) – Przewodniczący,

Przemysław Lasota ( ChKŻ LOK Chodzież) – Wiceprzewodniczący

Mirosław Jańczak ( KŻ,, Ogniwo” Wągrowiec) – członek,


Okręgowy Sąd Związkowy Pilskiego OZŻ 

Cezary Grugiel ( UKŻ,, Wodniak” Piła) – Przewodniczący,

Robert Maćkowiak ( KŻ,, Opty” Chodzież)

Jan Wojciech Śmigel ( KŻ,, Ogniwo” Wągrowiec)

Bogdan Radtke ( ChKŻ LOK Chodzież)

Małgorzata Radziuk ( HOW Trzcianka)

Winicjusz Birecki ( KŻ ,,Kliwer” Piła)


Mandaty delegatów Pilskiego OZŻ na XLV Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego – w trybie glosowania tajnego – otrzymali: Jarosław Gawrysiak ( KŻ,, Kliwer” Piła),Klemens Grzegorski ( KŻ,, Kliwer” Piła), Jerzy Faustmann ( KŻ ,,Neptun” Wągrowiec) oraz Dariusz Gościński ( KŻ,, Opty” Chodzież). Dlaczego czterech delegatów? Otóż do 20.01.2013 r. czyli do dnia X Sejmiku Pilskiego OZŻ Polski Związek Żeglarski nie określił precyzyjnie liczby mandatów dla poszczególnych OZŻ. Z wyliczeń statystycznych wynika, że Pilski OZŻ powinien otrzymać 4 mandaty na obrady XLV Sejmiku PZŻ. W przypadku przyznania mniejszej ilości mandatów w obradach najwyższej władzy żeglarskiej w Polsce Pilski OZŻ reprezentować będą delegaci, którzy uzyskali odpowiednio najwięcej głosów delegatów na X Sejmik Pilskiego OZŻ.

Podczas X Sejmiku były także liczne wyróżnienia, listy gratulacyjne i podziękowania. Delegaci na X Sejmik Pilskiego OZŻ podjęli też szereg uchwał i wniosków do realizacji przez nowo wybrane władze statutowe na lata 2013 – 2016 w tym między innymi:

- uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania honorowej odznaki ,,Zasłużony Żeglarz   Okręgu Pilskiego”,

- wniosek w sprawie utworzenia zespołu ds. monitorowania legislacji dot. żeglarskiego korzystania z Jez. Bytyń Wielki i podejmowania niezbędnych działań w celu zachowania żeglarskich walorów tego akwenu,

- wniosek w sprawie zawarcia z KH ZHP w Pile porozumienia o współpracy w zakresie korzystania z bazy Pilskiego OZŻ w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wielki,

- wniosek w sprawie kontynuowania w X kadencji działalności Komisji Historycznej Pilskiego OZŻ,

- wniosek w sprawie składania przez kluby do Pilskiego OZZ – w formie np. kalendarium – pod koniec każdego roku informacji o swoich głównych działaniach.

Powyższe oczywiście nie wyczerpuje pełnej listy podjętych uchwał i wniosków.

Gratulujemy nowym władzom Pilskiego OZŻ wyboru i życzymy zawsze pomyślnych wiatrów i ... stopy wody pod kilem.

Kolejne informacje nt. działań nowych władz Pilskiego OZŻ będziemy sukcesywnie, w miarę potrzeb przekazywać na naszej stronie.

Prawdopodobnie Zarządowi Pilskiego OZŻ w terminie do końca lutego br. uda się opracować pierwszą wersję skoordynowanego terminarza żeglarskiego na sezon 2013, który zapowiada się interesująco. Warto zauważyć, że już podczas X Sejmiku zgłoszona została przez delegata KŻ,, Neptun” Wągrowiec ciekawa inicjatywa organizacji w sezonie 2013 na Jez. Durowskim b. prestiżowych regat z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. O tej inicjatywie poinformujmy bardziej szczegółowo nieco później.

Zapraszamy do obejrzenia kilku fotek z przebiegu X Sejmiku Pilskiego OZŻ

(fotogaleria)


Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://bytyn.trz.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://bytyn.trz.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=984